'TRANSITIONAL ENGLISH FOR EVERYONE: TRANSLATORS' WORKING TEXT FOR ALL LANGUAGES'


'Lesson Nine'

'CONTENTS'

'You have now experienced all the grammar rules Amsterdam, Holland for Transitional English except for the one dealing with the passive voice, which we try to avoid. However, it does appear in this lesson, should you have desire to become acquainted with it. What is of greatest importance now is to learn more vocabulary. So in this lesson we present quite an extensive list of new vocabulary.'

'As has been noted before, proper names, like last names of people, or geographical names, along with the adjectives that are derived from them, are normally written with the initial letter in capital form. Moreover, proper names tend to be left in the spelling of the original language. That is becoming the global practice in this shrinking world.'


VOKÉBYULERI   (VOCABULARY)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE (1)'

advënts (advance), v. ' '
alï¥ûnts (allegiance), n. ' '
anfínished (unfinished), adj. ' '
ánr (honor), v. ' '
bay (by), prep. ' '
bëtl (battle), n. ' '
breyv (brave), adj. ' '
bring (bring), v. ' '
brth (birth), n. ' '
day (die), v. ' '
ded (dead), adj. ' '
dédikeyt (dedicate), v. ' '
dhas far (thus far), fr. ' '
dhis wans (this ones, these), pl.pron. ' '
ditrékt (detract), v. ' '
divóshn (devotion), n. ' '
ëd (add), v. ' '
endyür (endure), v. ' '
engéy¥ in (engage in), fr. ' '
fayt (fight), v. ' '
fïld (field), n. ' '
fíting (fitting), adj. ' '
fl, fûl (full), adj. 'lleno'
forth (forth), adv. 'adelante'; adj. 'cuarto'
fórwrd (forward), adv. 'adelante'
frgét (forget), v. 'olvidar'
frïdûm (freedom), n. 'libertad'
gávrnmûnt (government), n. 'gobierno'
Gétisbrg (Gettysburg), n. p. 'ciudad del estado de Pennsylvania'
grawnd (ground), n. 'tierra'
greyt (great), adj. 'grande'
háyli (highly), adv. 'altamente'
hóli (holy), adj. 'sagrado'
hu (who), pron. 'quien, quienes'
ïkwl (equal), adj. 'igual'
inkrïs (increase), v. 'aumentar'
kamplïtli (completely), adv. 'completamente'
kántinûnt (continent), n. 'continente'
kansïv (conceive), v. 'concebir'
kën (can), v. 'poder'
köz (cause), n. 'causa'
kriéyt (create), v. 'crear'
layf (life), n. 'vida'
lëst (last), adj. 'último, final'
líbrti (liberty), n. 'libertad'
mézhr (measure), n. 'medida'
névr (never), adv. 'nunca'
néyshn (nation), n. 'nación'
nóbli (nobly), adv. 'noblemente'
now (know), v. ' '
nowt (note), v. ' '
part (part), n. ' '
páwr (power), n. ' '
pérish (perish), v. ' '
prápr (proper), adj. ' '
prapûzíshn (proposition), n. ' '
rëdhr (rather), adv. ' '
rest (rest), n. ' '
rimémbr (remember), v. ' '
rizálv (resolve), v. ' '
riméyn (remain), v. ' '
sabtrékt (subtract), v. ' '
sents (sense), n. ' '
sivl (civil), adj. ' '
so (so), adv. ' '
strágl (struggle), v. ' '
test (test), v. ' '
tay ap (tie up), v. ' '
ûrth (earth), n. ' '
veyn (vain), adj. ' '
vr'zhn (version), n. ' '
wans (ones), pl.pron. ' '
wör (war), n. ' '
wrld (world), n. ' '

Trënsíshnl   Ínglish   Vr'zhn   av   (Gétisbrg   Adrés)

bay Abraham Lincoln, 19 Novémbr 1863

Abraham Lincoln

'Abraham Lincoln's "Gettysburg Address" in Gettysburg, Pennsylvania'

Éyti-sévn yïrs agó av-wi fádhrs stárted nyu néyshn an dhis kántinûnt, néyshn kansïved in líbrti, ënd dédikeyted tu prapûzíshn dhet öl mëns bï kriéyted ïkwl.

Naw, wi bï engéy¥ed in greyt sívl wör, tésting wédhr dhet néyshn, or éni néyshn so kansïved ënd so dédikeyted, kën löng endyür. Wi mït naw an greyt bëtl fïld av dhet wör. Wi kámed dédikeyt pórshn av dhet fïld, layk lëst résting pleys for dhis wans dhet hïr gíved av-dhey layfs so dhet néyshn kën liv. It bï kamplïtli fíting ënd prápr dhet wi du dhis.

Bat, in lár¥r sents, wi nat kën dédikeyt -- wi nat kën kánsûkreyt -- wi nat kën meyk hóli dhis grawnd. Breyv mëns, líving ënd ded, hu strágled hïr, méyked it hóli, far abáv av-wi pür páwr tu_ëd or ditrëkt. Wrld wil-nowt lítl, ënd nat wil-rimémbr long wat wi sey hïr, bat it kën névr frgét wat dhey dúed hïr. It bï for wi líving, rëdhr, bï dédikeyted hïr tu anfínished wrk dhet dhey hu strágled hïr hëv dhas far so nóbli advéntsed. It bï rëdhr for wi hïr tu_bï dédikeyted tu greyt tësk riméyning biför wi -- dhet from dhis ánred ded wans wi teyk inkrïsed divöshn tu dhet köz for wat dhey gíved av-dhey lëst fl mézhr av divóshn -- dhet wi hïr háyli rizálv dhet dhis ded wans nat wil-hëv-dáyed in veyn -- dhet dhis néyshn, ándr Gäd, wil-hëv nyu brth av frïdûm -- ënd dhet gávrnmûnt av pïpl, bay pïpl, ënd for pïpl, nat wil-pérish from ûrth.

PRÁVRBS   (PROVERBS)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE'
    Great Wall, China
  1. Gúdr leyt dhën névr. (Gooder late than never.) ' '

  2. Mën bï nówed bay kámpûni hi kïp. (Man be knowed by company he keep.) ' .'

  3. Prëktûs meyk pr'fekt. (Practice make perfect.) ' .'

  4. Layk fádhr, layk san. (Like father, like son.) ' .'

  5. Nat lïv for tumárow wat yu kën du tudéy. (Not leave for tomorrow what you can do today.) ' .'

  6. Páwr bï páwr prsïved; mayt meyk rayt. (Power be power perceived; might make right.) ' .'

VOKÉBYULERI   (VOCABULARY)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE (2)'

andrstënd (understand), v. ' '
both (both), adj. ' '
¥amp (jump), v. ' '
Ëdûm (Adam), n. p. ' '
eksáyted (excited), adj. ' '
eksténd (extend), v. ' '
élûfûnt (elephant), n. ' '
ëngri (angry), adj. ' '
ënsr (answer), v. ' '
ëpl (apple), n. ' '
frut (fruit), n. ' '
hévn (heaven), n. ' '
hámbli (humbly), adv. ' '
if (if), conj. ' '
Ïv (Eve), p.n. ' '
ïvn (even), adv. ' '
kámfrt (comfort), n. ' '
kantínyuûs (continuous), adj. ' '
kantról (control), n. ' '
kriéyt (create), v. ' '
lísn (listen), v. ' '
mast (must), v. ' '
névr (never), adv. ' '
now (know), v. ' '
óvr dhër (over there), fr. ' '
pánishmûnt (punishment), n. ' '
përûnts (parents), n. pl. ' '
prógrëm (program), v. ' '
prohíbit (prohibit), v. ' '
rïli (really), adv. ' '
ripïted (repeated), adj. ' '
trábl (trouble), n. ' '
tray (try), v. ' '
think (think), v. ' '
thot (thought), n. ' '
wándr (wonder), v. ' '
wanth (wanth, first), adj. ' '
wízdûm (wisdom), n. ' '


¥OWK (JOKE 1), ' ': Wan dhet önli përûnts kën apríshieyt.

If av-yu kids get awt av kantról yu kën teyk kámfrt from thot dhet ïvn Gäd's greyt páwrs nat eksténd tu av-Hi kids. Ëftr kriéyting hévn ënd ûrth, Gäd kriéyted Ëdûm (Adam) ënd Ïv (Eve). Ënd wanth thing Gäd séyed tu dhey bïed: "Nat du...!"

--"Nat du wat?" Ëdûm ësked.

--"Nat ït prohíbited frut," séyed Gäd.

--"Prohíbited frut? Rïli? Wër bï it?" Ëdûm ënd Ïv ésked, ¥ámping ap ënd dawn eksáytedli.

--"It bï óvr dhër," séyed Gäd, wándring way Hi nat stáped ëftr méyking élûfûnts. Sam minûts léytr Gäd sïed kids ïting ëpl ënd Hi bïed véri éngri.

--"Ay nat tel yu nat ït dhet frut?" Wanth Përûnt ésked.

--"Yes," Ëdûm énsred hámbli.

--"Dhen, way yu dúed it?" Gäd ésked éngrili.

--"Ay nat now," Ëdûm énsred.

Gäd's pánishmûnt bïed dhet both Ëdûm ënd Ïv mast hëv kids av-dhey own.

Dhas, pëtrn bïed séted ënd sints dhen it névr chéyn¥ed. Bat dhër bï hop in dhis stóri. If yu hëv kantínyuûsli ënd ripïtedli ënd lávingli tráyed giv av-yu kids wízdûm, ënd dhey névr teyk it, nat bï hard an yusélf. It sïm kids bï prógrëmed in av-dhey ¥ïns nat tu_lísn tu përûnts. If Gäd hëv trábl with av-Hi kids, wat meyk yu think it mast bï ïzi for yu?


VOKÉBYULERI   (VOCABULARY)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE (3)'

abálish (abolish), v. ' '
áb¥ekt (object), n. ' '
abyüs (abuse), n. ' '
akástûm (accustom), v. ' '
akórdingli (accordingly), adv. ' '
alï¥ûnts (allegiance), n. ' '
ánr (honor), n. ' '
asyúm (assume), v. ' '
bänds (bonds), n.pl. ' '
cheyn¥ (change), n. ' '
¥ast (just), adj. ' '
deklaréyshn (declaration), n. ' '
déspûtizm (despotism), n. ' '
dhis wans (these, this ones), pl.pron. ' '
diklër (declare), v. ' '
díkteyt (dictate), v. ' '
diráyv (derive), v. ' '
dispówz (dispose), v. ' '
distráktiv (destructive), adj. ' '
dïsûnt (decent), adj. ' '
dizálv (dissolve), v. ' '
dizáyn (design), n. ' '
dyúti (duty), n. ' '
ëbsolyut (absolute), adj. ' '
ekspíriûnts (experience), n. ' '
end (end), n. ' '
endáw (endow), v. ' '
éni (any), pron. ' '
entáytl (entitle), v. ' '
évidûnt (evident), adj. ' '
fawndéyshn (foundation), n. ' '
fyúchr (future), n. ' '
gard (guard), n. ' '
gávrn (govern), v. ' '
hépines (happiness), n. ' '
ïkwl (equal), adj. ' '
impél (impel), v. ' '
indïd (indeed), adv. ' '
inélyûnûbl (inalienable), adj. ' '
ínstityut (institute), v. ' '
invéryûbli (invariably), adv. ' '
ivént (event), n. ' '
ivínts (evince), v. ' '
ïvl (evil), adj. ' '
kängrûs (congress), n. ' '
kansént (consent), n. ' '
kors (course), n. ' '
köz (cause), n. ' '
kriéyt (create), v. ' '
Kriéytr (Creator), p.n. ' '
kûnékt (connect), v. ' '
layf (life), n. ' '
láykli (likely), adv. ' '
líbrti (liberty), n. ' '
mënkaynd (mankind), n. ' '
mör (more), adv. ' '
nésûseri (necessary), adj. ' '
Néychr (Nature), p.n. ' '
öl (all), pron. ' '
óltr (alter), v. ' '
opínyûn (opinion), n. ' '
órgûnayz (organize), v. ' '
páwr (power), n. ' '
príntsipl (principle), n. ' '
prsyút (pursuit), n. ' '
prúdûnts (prudents), n. ' '
pûlítikl (political), adj. ' '
ridyús (reduce), v. ' '
rikwáyr (require), v. ' '
rispékt (respect), n. ' '
séprût (separate), adj. ' '
sepûréyshn (separation), n. ' '
séyfti (safety), n. ' '
show (show), v. ' '
sikyür (secure), v. ' '
sikyúrûti (security), n. ' '
sr'tûn (certain), adj. ' '
teyk (take), v. ' '
trënsyûnt (transient), adj. ' '
treyn (train), n. ' '
truth (truth), n. ' '
tu_ifékt (to effect), v. ' '
tu_ridyús (to reduce), v. ' '
tu_sáfr (to suffer), v. ' '
tu_throw of (to throw off), v. ' '
throw (throw), v. ' '
wans (ones), pl.pron. ' '
yunénimûs (unanimous), adj. ' '
yusrpéyshn (usurpation), n. ' '


DEKLARÉYSHN   AV   INDIPÉNDÛNTS

Thomas Jefferson

In Kángrûs, ¥uláy 4, 1776. Yunénimûs Deklaréyshn av thritín United States of America [Yunáyted Steyts av Amérika].

Wen in kors av hyúmûn ivénts, it bikám nésûseri for wan pïpl tu_dizálv pûlítikl bands dhet kûnékted dhey with anádhr, ënd tu_asyúm amáng páwrs av ûrth, séprût ënd ïkwl tu wat lös av Néychr ënd av Néychr's Gäd [Gäd av Néychr](*) entáytl dhey, dïsûnt rispékt tu opínyûns av mënkaynd rikwáyr dhet dhey wud-diklër közes wat impél dhey tu sepûréyshn.

Wi hold dhis truths tu_bï self-évidûnt, dhet öl mëns bï kriéyted ïkwl, dhet dhey bï endáwed bay av-dhey Kriéytr with sr'tûn inélyûnûbl rayts, dhet amáng dhis wans bï layf, líbrti ënd prsyút av hépines.

Dhet tu_sikyúr dhis rayts, gávrnmûnts bï ínstityuted amáng mëns, diráyving av-dhey ¥ast páwrs from kansént av gávrned.

Dhet wen éni form av gávrnmûnt bikám distráktiv av dhis ends, it bï rayt av pïpl tu_óltr or abálish it, ënd ínstityut nyu gávrnmûnt, léying av-it fawndéyshn an sach príntsipls ënd orgûnáyzing av-it páwrs in sach form, ëz tudéy wil-sïm most láykli tu_ifékt av-dhey séyfti ënd hépines. Prúdûnts, indïd, wil-díkteyt dhet löng estëblished gávrnmûnts nat mast bï chéyn¥ed for layt ënd trénsyûnt közes; ënd akórdingli öl ekspíriûnts hëv shówed, dhet mënkaynd bï mör dispówzed tu_sáfr, wayl ïvls bï sáfrûbl, dhën tu_ráyt dhey bay abálishing forms tu wat dhey bï akástûmed. Bat wen löng treyn av abyúses ënd yusrpéyshns, prsyúing invëryûbli seym áb¥ekt ivínts dizáyns tu_ridyús dhey ándr ëbsûlyut déspûtizm, it bï av-dhey rayt, it bï av-dhey dyúti, tu_throw of sach gávrnmûnt, ënd prováyd nyu gards for av-dhey fyúchr sikyúrûti.

Wi, dhérfor, Reprizéntûtivs White House, Washington, DC av United States of America [Yunáyted Steyts av Amérika], in ¥énrûl Kángrûs, asémbled, apïling tu Suprïm ¥a¥ av wrld for rayt av av-wi inténchûns, du, in neym, ënd bay othórûti av gud pïpl av dhis kálanïs, sálemli páblish ënd diklér, dhet dhis Yunáyted Kálanïs bï, ënd av rayt mast bï, fri ënd indipéndûnt steyts; dhet dhey bï fríed from öl alï¥ûnts tu Brítish Krawn, ënd dhet öl pûlítikl kanékshn bitwïn dhey ënd Steyt av Great Britain [Greyt Brítûn], bï ënd mast bï tótli énded; ënd dhet ëz fri ënd indipéndûnt Steyts, dhey hëv fl páwr tu_start wör, kanklüd pïs, kanstrákt alï¥ûntses, estëblish kämrs, ënd du öl ádhr ëkts ënd things wat indipéndûnt steyts kën av rayt du.

Ënd for sûpórt av dhis Deklaréyshn, with frm riláyûnts an protékshn av diváyn Gäd, wi myúchuûli ple¥ tu ïch ádhr av-wi layfs, av-wi fórchûns ënd av-wi séykrûd ánr.


'NOTE':

(*)   'Possession can be indicated in the same way as in Standard English, by means of the use of apostrophe ['] followed by an s: ['s], or by the use of the preposition of [av], depending on individual preference. Thus Néychr's Gäd can also be expressed by Gäd av Néychr.'

VOKÉBYULERI   (VOCABULARY)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE (4)'

akrós (across), prep. ' '
árgyu (argue), v. ' '
Brrrgrrr Kiiing (Burger King), fr. ' '
¥owk (joke), n. ' '
disáyd (decide), v. ' '
Gäd (God), p.n. ' '
get (get), v. ' '
kápl (couple), n. ' '
káwntr (counter), n. ' '
lanch (lunch), n. ' '
lïn (lean), v. ' '
neym (name), v. ' '
pës (pass), v. ' '
prnáwnts (pronounce), v. ' '
prnantsiéyshn (pronunciation), n. ' '
síti (city), n. ' '
start (start), v. ' '
tawn (town), n. ' '
thru (through), prep. ' '
Versailles [Vrséyls] (Versailles), p.n. ' '
wen (when), adv. ' '


¥OWK (JOKE 2), ' ': Yang kápl an hánimün.

Hánimüning kápl bïed pësing thru steyt av Kentucky [Kentáki].

Wen dhey bïed nïr síti néymed Versailles, dhey stárted árgyuing abáwt prnantsiéyshn av nyu neym: Amérikûn-Ínglish or French prnantsiéyshn: Vrséyls or Versáy? Dhey árgyued agén ënd agén, antíl dhey kámed tu tawn, wër dhey disáyded stap for lanch.

Ëz dhey stënded ët káwntr in fëst füd réstrant, nyu házbûnd séyed tu yang mën biháynd káwntr, "Biför wi órdr, kën yu plïz disáyd árgyumûnt for wi? Plïz, véri slówli prnáwnts neym av wër wi bï?"

Yang mën biháynd káwntr lïned akrós, ënd séyed slówli: "Brrrgrrr Kiiing!"

'EXERCISE':     'Translate the talk following the VOCABULARY from your language into Transitional English. Compare your version with the one below. The Standard English version can be seen in Appendix Five, "Fulbright Reception Lecture".'

'Notice in this talk the appearance of the PASSIVE VOICE, which is formed by using the verb combined with the past tense (same as past participle) of the verb. Normally, Transitional English avoids the PASSIVE VOICE by simply using the active verb in its place. Example': ['PASSIVE VOICE'] Wi bï téyked tu Brátislava bay shófr. ' .' ['ACTIVE VOICE'] Shófr téyked wi tu Brátislava. ' .'


VOKÉBYULERI   (VOCABULARY)   'EQUIVALENT IN YOUR LANGUAGE (5)'

'[TRANSLATOR, PLEASE NOTE THAT IN THIS VOCABULARY THE WORDS IN YOUR LANGUAGE SHOULD BE LISTED BEFORE THE TRANSITIONAL AND STANDARD ENGLISH FORMS, AND SHOULD BE REARRANGED ALPHABETICALLY.]'

' ', n. aprówch (approach)
' ', n. ektíviti (activity)
' ', adv. fr'dhr (further), möróvr (moreover)
' ', v. akwáyr (acquire)
' ', n. ëlay (ally)
' ', n.p. Elps (Alps)
' ', phr. fänd av (fond of)
' ', adv. wáydli (widely)
' ', adj. ïgr (eager)
' ', adj. ënkshûs (anxious)
' ', adj. fórmr (former)
' ', v. entísipeyt (anticipate)
' ', n. apártmûnt (apartment)
' ', adj. esimtátik (asymptotic)
' ', n. afër (affair)
' ', n.p. Etlënta (Atlanta)
' ', n.p. Óstria (Austria)
' ', n. bériûr (barrier)
' ', n. tárgût (target)
' ', n.p. Brátislava (Bratislava)
' ', v. sïk (seek)
' ', n. chär¥ (charge)
' ', adj. kûntémpûreri (contemporary)
' ', adj. kûléktiv (collective)
' ', n. dáyning höl (dining hall)
' ', v. dayn (dine)
' ', v.past eyt=ïted (ate)
' ', v. kampél (compel)
' ', v. prüv (prove)
' ', n. kamyunikéyshn (communication)
' ', v. kánsûntreyt) (concentrate)
' ', n. awërnes (awareness)
' ', n. dráyvr (driver)
' ', v. kánstityut (constitute)
' ', adj. koápûrûtiv (cooperative)
' ', n. höl (hall)
' ', adj. kazmopálitûn (cosmopolitan)
' ', v. bilïv (believe)
' ', adj. kriól (creole)
' ', adj. kálchûrûl (cultural)
' ', p.n. Dényub (Danube)
' ', n. difíshûntsi) (deficiency)
' ', p.p. dizáyred (desired)
' ', v.past gived=[geyv] (gave)
' ', n. dískors (discourse)
' ', adv. wërévr (wherever)
' ', n. ikûnámiks (economics)
' ', v. édyukeyt (educate)
' ', adj. iféktiv (effective)
' ', adj. ifíshûnt (efficient)
' ', n. imr'¥ûnts (emergence)
' ', v. ándrteyk (undertake)
' ', n. émfûsis (emphasis)
' ', v. ¥énûreyt (generate)
' ', v.pasado tïched=[töt] (taught)
' ', adj. brënd (brand)
' ', p.p. wráyted=[wrítûn] (written)
' ', p.n. Ër Fors Léngwi¥ Skül (Air Force Language School)
' ', p.n. Slovákia (Slovakia)
' ', adj. stëndrd (standard)
' ', n. igzëmûnéyshn (examination)
' ', v. igzíst (exist)
' ', adj. fáynûl (final)
' ', n. spring (spring)
' ', phr. spa (spa)
' ', v.past bïed=[wr] (were)
' ', p.n. Fúlbrayt Rísrch Awórd (Fulbright Research Award)
' ', n. bárgûn (bargain)
' ', n. en„óymûnt (enjoyment)
' ', adj. lar¥ (large)
' ', n. spïkr (speaker)
' ', phr. enfórs (enforce)
' ', adj. anórthodaks (unorthodox)
' ', adj. ansétisfektri (unsatisfactory)
' ', n. instrákshn (instruction)
' ', n. íntrpley (interplay)
' ', adj. intrkálchûrûl (intercultural)
' ', adj. intrpr'sûnl (interpersonal)
' ', n. lëbrûtori (laboratory)
' ', n. báwndri (boundary)
' ', n. língwist (linguist)
' ', phr. bikámed=[bikéym] (became)
' ', v. achïv (achieve)
' ', phr. méy¥r ¥énûrûl (major general)
' ', n. évrû¥ (average)
' ', pl.n. mïns (means)
' ', adj. les (less)
' ', n. mémbr (member)
' ', n. miléniûm (millennium)
' ', phr. Mínistri av Dífents (Ministry of Defense)
' ', n. hëf (half)
' ', phr. Rákïs (Rockies)
' ', phr. Tátra Máwntûns (Tatra Mountains)
' ', p.n. Yunáyted Néyshns (United Nations)
' ', adj. níofayt (neophyte)
' ', pron. wi=[as] (us)
' ', n. greyd (grade)
' ', adj. av-wi=[áwr] (our)
' ', n. ófisr (officer)
' ', n. aprtyúniti (opportunity)
' ', p.n. North Etlëntik Trïti Orgûnizéyshn (North Atlantic Treaty Organization)
' ', phr. pí¥ûn-kriöl (pidgin-creole)
' ', n. papyuléyshn (population)
' ', n. pálûtiks (politics)
' ', n. prestïzh (prestige)
' ', n. prá„ekt (project)
' ', n. igzëm (exam)
' ', adj. répid (rapid)
' ', v. réktûfay (rectify)
' ', phr. Wrld Wayd Web (World Wide Web)
' ', phr. Íntrnet (Internet)
' ', v. riléyt (relate)
' ', p.n. Slóvak Ripáblik (Slovak Republic)
' ', adj. revolúshneri (revolutionary)
' ', v. ráyvl (rival)
' ', v. sétisfay (satisfy)
' ', n. sékshn (section)
' ', v. silékt (select)
' ', v.pasado fïled=[felt] (felt)
' ', v. poynt awt (point out)
' ', adj. signífikûnt (significant)
' ', n. sístûm (system)
' ', adj. sóshl (social)
' ', n. sûlúshn (solution)
' ', adj. sábsikwent (subsequent)
' ', n. súprlëngwi¥ (superlanguage)
' ', n. teknálû¥i (technology)
' ', v. thíorayz (theorize)
' ', phr. kros-kálchûrûl=trens-kálchûrûl (cross-cultural=trans-cultural)
' ', n. trup (troop)
' ', adv. áltimûtli (ultimately)
' ', adj. yunivr'sl (universal)
' ', p.n. Viéna (Vienna)
' ', v.past fláyed=[flü] (flew)
' ', p.n. Yugoslávia (Yugoslavia)


   

['TRANSLATOR, AT THIS POINT PLEASE PROVIDE THE TRANSLATION IN YOUR LANGUAGE OF THE "FULBRIGHT RECEPTION LECTURE" FROM THE STANDARD ENGLISH VERSION AS IT IS FOUND IN APPENDIX FIVE.']

'COMPARE YOUR TRANSLATION into Transitional English with the one given below.'


'ANSWER':

Tök Gíved ët
FULBRIGHTERS' RISÉPSHN
ët University of Kentucky

"Tök, tök, ënd mör tök bï gud for intrnéshnl riléyshns," séyed William Jefferson Clinton, 42th Prézidûnt av United States of America [Yunáyted Steyts av Amérika], spïking in Shanghai [Shënghay], Peoples Republic of China [Pïpls Ripáblik av Cháyna], 30 „ün 1998. Mach pïpl kansídr dhis bï trúizm. Av-ay stadïs föl in dhis fïld av tök, dhet prodyüs ënd itself bï pradûkt av léngwi„.

Av-ay hábi bï stádi av léngwi„es, ënd av-ay Fulbright Research Project [Fúlbrayt Rísrch Prá„ekt] in 1996 bïed tu_ekspériment with símplifayed Ínglish in klësrum, tu_sï if simplifikéyshn wud héysn ënd imprüv lr'ning prásûs av Ínglish ëz fórûn léngwi„.

Évr sints kalëps av bíblikl táwr av Babel [Bëbl] ënd sábsikwent lingwístik debákl, pïpl tráyed, witháwt mach saksés, tu_ándu keyátik lingwístik „iágrûfi.

Óvr tháwzûnd plëned ënd artifíshl léngwi„es bïed invénted tu_óvrkam dhis lingwístik kéyas, agén, with no saksés. Práblûm bï dhet plëned léngwi„es bï mör dífikûlt tu_lrn dhën bï nëchûrûl léngwi„es, ënd if éniwan lrn artifíshl léngwi„, hi hëv hárdli ëniwan tu_tök with. Dhet nat bï keys with nëchûrûl lëngwi„es. Olthó no léngwi„ bï ïzi tu_lrn, sam bï ïzier dhën ádhrs.

Ûrlier in dhis sénchûri, sam léngwi„ plënrs bigíned divówt av-dhey énr„ïs tu símplifaying néchûrûl léngwi„es. In 1930s C. K. Ogden kriéyted Basic English [Béysik Ínglish], dhet géyned sûpórt av Wrld Wör II lïdrs layk Roosevelt, Churchill, Stalin ënd Nehru. Ëftr WW II, Basic English revolúshûnayzed tïching av fórûn léngwi„es bay gíving rayz tu teksts dhet yúzed béysik vokébyuleri dhet bïed tïched with ódyo-língwûl méthûd.

Yet dispáyt simplifikéyshn av vokébyuleri, lítl bïed dúed in símplifaying grëmr ënd síntëks, dhet bï mör dífikûlt tu_lrn dhën bï vokébyuleri. Dhis chéyn„ed in lëst thríti [30] yïrs. Hándrds av língwists tráyed riléyt símplifayed grëmr av pí„in-kriöls tu sékûnd [tuth] léngwi„ lr'ning. In av-wi rísrch wi ólso sïk símplifayed méthûd av feys-tu-feys kamyunikéyshn dhet wil-bï andrstënded glóbli, akrós kálchûrûl bériûrs.

Av-wi ektíviti kánsûntreyt an símplifaying Ínglish. Ínglish bï naw spíked aráwnd wrld bay mör pïpl dhën spïk éni ádhr av mör dhën 6700 léngwi„es dhet igzíst an feys av ûrth tudéy. Dho dhër bï dhet-wans hu nat kër partíkyulrli for sam pálûtiks biháynd Ínglish léngwi„, Ínglish léngwi„ itsélf, névrdhales, hëv greyt prestïzh aráwnd wrld.

Twénti prsént (20%) av wrld's papyuléyshn spïk Ínglish. Wi kën sey dhet Ínglish bï dúing véri wel spréding an its own, ënd it nat nïd help from éniwan. Bat dhër bï awërnes dhet mach mör pïpl wud-layk lrn Ínglish. Dhey kánstityut mach av 80% av wrld's papyuléyshn dhet bï íntrested in lr'ning ináf Ínglish tu_sétisfay av-dhey béysik nïds wërévr dhey faynd selfs in wrld. Dhis kazmopálitûn pïpl bï tárgût av símplifayed Ínglish.

Ëz wi aprówch nyu sénchûri, it apïr dhet wrld bï an brink av chárting nyu pëths in intrkálchûrûl kamyunikéyshn. Nyu aprówch tu imprüving glóbl, intrpr'sûnl dískors nat lay in kriéyting artifíshl léngwi„es, bat in símplifaying most pápyulr, ënd most wáydli spïked néchûrûl léngwi„es layk Chaynïs or Ínglish, ënd yúzing mádrn teknálû„i tu_méyk dhem avéylûbl tu lár„ námbr av pïpl.

Dhis tu suprléngwi„es hëv mach símplr grëmr dhën most ádhr léngwi„es. Bat ïvn sam av av-ay Chaynïs frends sey dhet Ínglish, biköz av its les kampléks wráyting sístem, bï gúdr choys av dhis tu_srv ëz glóbl lingua franca, wan glóbl kámûn léngwi„.

Siks yïrs agó, ay fïled kampéled tu_símplifay Ínglish tu_méyk it ïziûr tu_lrn. In wan yïr wi prodyúsed wanth [frst] tekst éniwër av símplifayed Ínglish grëmr, ënd kambáyned it with Ogden's "Basic English Vocabulary." Wi nïded dhen tu_ekspériment with dhis revolúshneri tekst. Slovak Republic ënd Fulbright Research Award [Awörd] gíved wi dhet aprtúniti in Siptémbr ënd Aktóbr av 1996.

Wi fláyed from Atlanta [Etlënta] tu Vienna, Austria [Óstria], wër a Slóvak dráyvr ënd míliteri intr'prtr mïted wi. In hëf áwr, dhey dráyved wi [av-ay wayf ënd ay] diréktli tu av-wi apártmûnt akrós Danube [Dënyub] in Bratislava, këpitl av Slovak Republic [Ripáblik]. Nekst dey wi mïted with Méy„r „énûrûl in chär„ av fórûn afërs sékshn av Mínistri av Difénts av Slovak Republic. Hi shówed wi klësrums ënd brënd nyu lëbrûtori, dhet bikámed hom av av-wi eksperiméntûl Trensíshnl Ínglish klës.

In Slovákia, wi tïched tu klëses av Ínglish. Wan bïed eksperiméntl klës in símplifayed Ínglish for wat wi prováyded nyúli wráyted anórthodaks teksts. Wi tïched wan ádhr klës in advéntsed Stëndrd Ínglish, for wat wi yüsed stëndrd teksts av U.S. Air Force Language School [Yu Es Ër Fors Léngwi„ Skül].

Éftr eyt wiks av instrákshn, for kampérisûn pr'pûses, wi gíved bowth klëses seym fáynl igzëmûnéyshn. Reprizéntativ from British Council [Brítish Káwntsûl] pripëred igzëm. Wi bilïved dhet rizálts av igzëm bïed signífikûnt, biköz níofayt klës in símplifayed Ínglish skóred 80% av ëvrû„ greyd achïved bay advëntsed klës mémbrs dhet hëved from for tu eyt tayms ëz mach stádi av Stëndrd Ínglish.

Ëz rizált av dhis ekspérimûnt, wi bilïv dhet símplifayed aprówch sûpórted thíori, dhet bïed propözed bay língwists, layk Braj Kachru av University of Illinois, ënd Joshua Fishman av Stanford University, dhet bigíning instrákshn in símplifayed Ínglish kën bï mach mör ifíshûnt ënd iféktiv dhën instrákshn in Stëndrd Ínglish, ënd dhet möróvr, it bï thioráyzed, dhet nat ónli wil stúdûnts lrn kwíkr an bigíning lévl with símplifayed grëmr, bat wil ólso sábsikwentli akwáyr stëndrd léngwi„ mör répidli.

Thru ekspérimûnt, wi ólso diskávred sam difíshûntsïs in av-wi Trensíshnl Ínglish tekst, dhet wi bï naw réktifaying. Ët University of Kentucky [Kentáki] wi hëv hëf dázn kälïgs wr'king an símplifayed Ínglish prá„ekt. Wi köl prá„ekt Trensíshnl Ínglish, ënd wi bï ënkshûs tu_ándrteyk fr'dhr eksperimûntéyshn an nyu símplifayed Ínglish tekst with help av World Wide Web [Wrld Wayd Web] teknálû„i. Bay yïr 2000 (Tu Tháwzûnd), wi hop tu_hëv Trensíshnl Ínglish avéylûbl an Internet [Íntrnet], witháwt chär„, for spïkrs av Spanish [Spënish], Chinese [Chaynïs], Russian [Ráshûn], ënd Hindi [Híndi].

Alóng with wrk in Slovak Republic, wi hëved lat av en„óymûnt. Wi ïted mïls ët ófisrs dáyning höl ët Ministry of Defense [Mínistri av Dífents], ënd wi téyked thri dífrnt türs av Slovákia. Wi fáynded Slóvaks tu_bï véri koápûrûtiv; dhey bï fänd av United States [Yunáyted Steyts], véri wel édyukeyted, ënd dhey bï ïgr tu_bikám militéri ëlay in North Atlantic Treaty Organization [North Etlëntik Trïti Orgûnizéyshn]. Av-dhey trups olrédi form part av United Nations' [Yunáyted Néyshns'] fórses enfórsing pïs in fórmr Yugoslávia. Slovakia bï fl av túrist atrékshns layk impözing Tatra [Tátra] máwntûns, dhet ráyvl American Rockies [Amérikûn Rákïs] ënd Swiss Alps [Swis Elps]. Dhër bï mach pápyulr helth ënd hat springs spas, ënd Slovakia riméyns greyt bárgûn for túrists.

Biför ay klowz, ay wud-layk tu_poynt awt dhet in nekst sénchûri, dhër wil-bï mach gréytr émfûsis pléysed an glóbl, intrkálchûrûl, intrpr'sûnl, feys-tu-feys kamyunikéyshn.

It bï ëntísipeyted dhet kantémpûreri thot in nyu miléniûm wil-kánsûntreyt an glóbl sóshl íntrpley av kálchr, ikûnámiks, ënd pálûtiks. Dhis, wi bilïv, wil-köz imr'„ûnts av néchûrûl léngwi„ ëz símplifayed mïns av glóbl kamyunikéyshn akrós kálchûrûl báwndrïs.

"Tök bï gud" nat ónli for intrnéshnl riléyshns, bat for öl hyúmûn riléyshns, ënd wi bilïv dhet sam form av símplifayed Ínglish, prhéps Trensíshnl Ínglish itsélf, wil bï dhet mïns av kros-kálchûrûl, glóbl kamyunikéyshn in nekst sénchûri. Névrdhales, if av-wi kûr'ûnt ekspérimûnt prüv tu_bï ansetisféktri in löng ran, dhen ádhr pïpl, pásûbli mör ekspíriûntsed dhën wi, wil-„énûreyt gúdr aydía. Koléktiv hyúmûn maynd áltimûtli wil-faynd sûlúshn tu lingwístik kéyas, ënd prmít esimtátik aprówch tu dizáyred yunivr'sl mïns av kamyunikéyshn.


Click here for the Transitional English to Standard English and 'Your language' vocabulary. ('Translate the preceding sentence into your language'.) Click here for the Standard English to Transitional English and 'Your language' vocabulary. ('Translate the preceding sentence into your language.') Click here for 'Your language' to Transitional English and Standard English vocabulary. ('Translate the preceding sentence into your language'.)


St. Petersburg, Russia

CLICK HERE     RETURN    TO RETURN


Last revised on 22 October 2003